TQA เส้นทางเกียรติยศสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3 องค์กรคุณภาพไทย เผยเส้นทางการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางรางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจแม้จะเจอกับปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมากกว่าคำว่า สำเร็จ

อ่านบทความ คลิก