24 สิงหาคม 2018

3 องค์กรคุณภาพไทย เผยเส้นทางการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางรางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจแม้จะเจอกับปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมากกว่าคำว่า สำเร็จ

อ่านบทความ คลิก

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ