14 กุมภาพันธ์ 2018

“ถ้าต้องการผล 1 ปี ให้ปลูกข้าว ถ้าต้องการผล 10 ปี ให้ปลูกไม้ยืนต้น ถ้าต้องการผล 100 ปี ให้ ปลูกคน
Writer