2 ตุลาคม 2017

“การพัฒนาต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเป็นไปเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) เทคโนโลยีเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อีกสองปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยเสมอ คือ กระบวนการ (Process) และ คน (People)”…
Writer