25 September 2017

การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรสามารถคุยกับเครื่องจักรได้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าแบบ Real-time เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

ดาวน์โหลดบทความ คลิก
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ