Digital Lean Ways พลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมสู่ 4.0

การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรสามารถคุยกับเครื่องจักรได้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าแบบ Real-time เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

ดาวน์โหลดบทความ คลิก