12 กันยายน 2017

คลิก“The only source of knowledge is experience.”                                                

Albert Einstein

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ นักฟิสิกส์และนักคิดผู้ได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลก ได้กล่าวถึง “ความรู้” ว่ามีแหล่งที่มาจาก “ประสบการณ์” ซึ่งใครหลายคนที่ได้อ่าน ต่างก็ฉุกคิดถึงความสำคัญของ “ประสบการณ์” ในฐานะที่เป็น “วัตถุดิบ” ไปสู่การสร้างคลังความรู้ด้วยเช่นกัน

องค์กรต่างๆ ล้วนสะสมประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ส่งผลให้องค์กรสามารถมองเห็นความผิดพลาด ตลอดจนแนวทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว ล้วนมีค่าและถือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่สามารถนำไปพัฒนาต่อไป  อ่านต่อ  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF




Writer