16 กันยายน 2016

10skills

จากรายงานของ World Economic Forum หัวข้อ “The Future of Jobs” แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า  โดยในปี  2020 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เกิดการต่อยอดการพัฒนาที่ผสมผสานเทคโนโลยีในหลายด้านเข้าด้วยกัน

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เราจะมีหุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Robotics) ระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ (Autonomous Transportation) ระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Artificial Intelligence and Machine Learning) การใช้วัสดุเชิงก้าวหน้าหรือวัสดุขั้นสูง (advanced materials) รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ และจีโนมิกส์ (biotechnology and genomics)

การพัฒนานี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเปลี่ยนวิถีการทำงานของคน งานบางอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะหายไป และจะมีงานในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคนทำงานในอนาคตจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นนี้

จากรายงานดังกล่าวได้พิจารณาไปที่การจ้างงาน ทักษะและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ในอนาคต โดยสอบถามผู้ที่รับผิดชอบในด้านนี้จากองค์กรชั้นนำระดับโลกถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงาน ทักษะและการสรรหาบุคลากร พบว่าทักษะที่จำเป็น 10 อันดับแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2020 และ 2015 ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

ตารางแสดงทักษะที่จำเป็น 10 อันดับแรกสำหรับคนทำงานเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2015 และ ปี 2020

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87

จากตารางจะเห็นได้ว่าลำดับความสำคัญของทักษะที่จำเป็นของคนทำงานในปี 2020 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2015 ค่อนข้างมาก เห็นได้จากทักษะที่จำเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้เปลี่ยนมาอยู่หนึ่งในสามอันดับแรกในปี 2020 ในขณะที่ปี 2015 ทักษะนี้อยู่เพียงแค่ในลำดับที่สิบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือวิธีการทำงานใหม่ๆ คนทำงานจำเป็นต้องมีทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำงาน เพราะถึงแม้ว่า หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย จะช่วยเราทำอะไรได้หลากหลายและรวดเร็วขึ้นมาก แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกับมนุษย์

นอกจากนี้ทักษะที่จำเป็นที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของปี 2015 เช่น การเจรจาต่อรองก็ได้ถูกลดอันดับความสำคัญลงมาในปี 2020 เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามาช่วยเราในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบกันได้มากขึ้น และในทำนองเดียวกัน ทักษะการฟังเชิงรุก ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็จะไม่มีอยู่ใน ToP 10 สำหรับทักษะที่จำเป็นในอนาคต ในขณะที่ทักษะในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งไม่มีอยู่ในรายการของทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน ก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งใน Top 10 ของทักษะที่จำเป็นในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหลายอย่างได้เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ามามีผลกระทบต่อวิถีการทำงานของคนทั่วไปแล้ว

ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)  การพิมพ์ 3 มิติ และวัสดุชั้นสูง (advanced materials) ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการใช้งาน แต่ก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้นำทางธุรกิจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและรัฐบาล จะต้องมีการดำเนินการเชิงรุกในการพัฒนาทักษะ และให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน และได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่ 4 นี้

ข้อมูลมาจาก : https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution

 
Writer

โดย สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี