“สร้าง” นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร “เสริม” การจัดการความรู้ สูตรสำเร็จการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

infographic_pf-km-01

 

คลิกรายละเอียดงาน สัมมนา “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : Knowledge Sharing on Improving Productivity & Sustainability through KM”