21 กรกฎาคม 2015

ITE-1

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมออกแบบภูมิทัศน์ตามแนว Green Journey

ท่ามกลางตึกสูงเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมสูงโปร่ง นักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติทั้ง จีน มาเลย์ อินเดีย ต่างพากันเดินไปมาขวักไขว่ ใบหน้าเปี่ยมสุขในบริเวณอาณาเขตตึกอันกว้างขวาง ซึ่งออกแบบด้วย concept พื้นที่สีเขียวตามแนวนโยบาย Green Journey และมีการทำ Green Footprint เพื่อปลูกฝังให้เกิด Think Green, Live Green, Love Green โดยการออกแบบภูมิทัศน์ลานโล่ง กว้างโปร่ง ใช้กระจกเพื่อลดการใช้พลังงาน แสงสว่าง มีต้นไม้เขียวครึ้มประดับนานาพรรณอยู่ตามแนวพื้นราบและกลางอากาศบริเวณริมผนังตึก ด้วยการออกแบบนวัตกรรมขั้นสุดยอดจากนักออกแบบสวน Garden by the Bay ของ Singapore ที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ดังรูปที่ 1สถาปัตยกรรมออกแบบภูมิทัศน์ทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้เขียนทึ่งกับภูมิทัศน์สถาปัตย์ของ Institute of Technical Education (ITE) ในช่วงของการไปเยี่ยมเยียน Site Visit ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหัวข้อ “Workshop on Quality Award for the Public Sector” ระหว่างวันที่ 27-30 ต.ค. พ.ศ. 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์

ก่อกำเนิดสถาบันอาชีวะสิงคโปร์ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ระดับโลก 

ITE ตั้งขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนมัธยมต้น เมื่อปีค.ศ. 1992 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษามุ่งสร้างอาชีพทางด้านเทคนิค เป็นหน่วยงานกลไกสำคัญของรัฐในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันด้านแรงงานให้แก่สิงคโปร์

“การสร้างโอกาสให้นักศึกษาและผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ทักษะ องค์ความรู้ ให้สามารถทำงานได้ ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” คือ พันธกิจ ของ ITE และได้มุ่งกำหนดวิสัยทัศน์ตนเองไปสู่ “ผู้นำบุกเบิกในเรื่องการศึกษา ด้านอาชีพและเทคนิค” ด้วยค่านิยมองค์กร ความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นเลิศ และการดูแลเอาใจใส่ ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขตกระจายรอบเกาะสิงคโปร์ คือ ITE College Central, ITE College East และ ITE College West โดยมีระบบการบริหารเป็นหนึ่งเดียวกัน การบริหารจัดการการศึกษาของ ITE มุ่งเน้นการลงมือภาคปฏิบัติ Workshop 70% ภายในห้องเรียนเพียง 30% บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่นี่น่าเรียนมาก นักศึกษาส่วนใหญ่จะลงมือทำกิจกรรมเรียนรู้กับอาจารย์และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เก่งในด้านนั้น ๆ มาสอนด้วย เช่น วิศวกรรมการบิน ก็จะมีเครื่องบินจริงมาให้เรียนรู้ของจริงในสาขาวิชาช่างตัดผม ก็จะเชิญช่างตัดผมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนให้ที่โรงเรียน ซึ่งอาจารย์ได้เล่าเพิ่มเติมว่า อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ต่างเป็นเครือข่ายที่ทุ่มเททำงานให้แก่ ITE อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเยาวชนของสิงคโปร์ให้เรียนรู้ภาคปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลาน Workshop เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระที่จะทำ project ขึ้นมา เพื่อผลิตผลงานตนเองและขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

เมื่อเดินไปอีกตึกหนึ่งยังมีโรงแรมให้ฝึกหัดการให้บริการ ลาน Workshop เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระที่จะทำ project ขึ้นมา เพื่อผลิตผลงานตนเองและขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง เช่น การฝึกเป็น Chef ครัวแนวอาหารนานาชาติให้นักศึกษาได้ลงมือทำและขายภายใน ITE เองอย่างจริงจัง และเป็นระบบสร้าง facility เพื่อรองรับให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดผลงานเป็นรูปธรรมโดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาด้านการผลิต การบริหาร ต้นทุนบัญชีค่าใช้จ่ายใน project ของตนเอง

ITE-Award

รูปที่ 2 เส้นทางรางวัลเกียรติยศของ ITE

รางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ITE เป็นเรื่องน่าสนใจ เนื่องจาก ITE เคยได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงมากมาย ดังรูปที่ 2 เส้นทางรางวัลเกียรติยศของ ITE เช่น รางวัล Singapore Quality Award with Special Commendation ในปีค.ศ. 2011 โดยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น Champ of The Champ ของ Singapore Quality Award (SQA) เนื่องจากรางวัลนี้จะให้เฉพาะองค์กรที่เคยได้ Singapore Winners ในแต่ละปี ก่อนหน้านี้ ITE เคยได้รับรางวัล SQA ในปีค.ศ. 2005 รางวัล Public Service Award for Organization Excellence ในปี ค.ศ. 2003 รวมถึงรางวัล Singapore Innovation Class ปีค.ศ. 2011 และSingapore HR Awards 2010 จากรางวัลที่ได้รับส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า ITE นั้นมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมมากในด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั่วทั้งองค์กรรวมถึงโดดเด่นในด้าน Innovation และ HR การดูแลเอาใจใส่พนักงาน

กลยุทธ์การปฏิรูปสู่การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร

เป้าหมายสูงสุดการปฏิรูปสู่การเปลี่ยนแปลงของ ITE คือ การปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเดิมในห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้ที่น่าสนใจมากขึ้น สร้างอาชีพที่มุ่งตอบสนองตลาดแรงงานให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้จากการสัมผัสและการเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinaesthetic Learners) แปลใจความง่าย ๆ คือ กลุ่มที่เรียนรู้จากการลงมือทำนั่นเอง เช่น การให้เรียนรู้ทักษะการฝึกหัดซ่อมเครื่องจักรของจริง นักศึกษาก็จะเรียนรู้จำได้ง่ายกว่าการฟังบรรยายในห้องเรียน จากเริ่มแรก ในช่วงแรก ที่เน้นเป็นสถาบันสอนวิชาชีพเทคนิคไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) โดยให้ผู้ที่เรียนจบไปสามารถเผชิญหน้าต่อความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระดับโลก โดยใช้แนวทาง 4P หลอมรวมเป็นองค์ประกอบในด้าน People, Product, Place, Promotion และผลักดันสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไปเกิดความมั่นใจ ทุ่มเทและสามารถเอาตัวรอดได้ทั้งในเรื่องอาชีพและชีวิตส่วนตัว

ITE-ChangeMAP-resize

รูปที่ 3 เส้นทางการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

จากรางวัลอันทรงเกียรติยศเป็นองค์กรชั้นนำของสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 -ปัจจุบัน ITE ได้วางกลยุทธ์เส้นทางการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 – 2014 ดังรูปที่ 3

ITE-2-resize

เส้นทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร แบ่งเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีกลยุทธ์ 5 ปี โดยมีนวัตกรรมในแต่ละช่วงตามลำดับ ในยุคแรก ITE 2000 (1995-1999) คือ การกำเนิด ITE เป็นสถาบันรองรับนักเรียนมัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ยากลำบาก เนื่องจากยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงได้เริ่มจัดทำ Roadmap วิเคราะห์ความสำเร็จใน 5 ปีที่ผ่านมาว่า องค์กรมีความสามารถใดบ้าง ความสามารถใดที่องค์กรควรมีในอนาคต โดยไม่สนใจเรื่องข้อจำกัดและอุปสรรค และได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการจะไปและย้อนกลับมาดูตนเองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000-2004 ในช่วงยุค ITE Breakthrough มุ่งหวังให้เยาวชนจากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ โดยการพัฒนาสถาบันให้สามารถตอบสนองยุค Knowledge Based Economy ซึ่งเป็นช่วงยุคที่ท้าทายเป็นอย่างมาก องค์กรได้กลับมาทบทวนหลักสูตร model การบริหารการศึกษา โดยได้ปรับกระบวนการ reengineering ใหม่และเชื่อมโยงระบบและการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก เป็นยุคช่วงการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสิ้นเชิงว่า สถาบันจะช่วยสนับสนุนนักเรียน อุตสาหกรรมและประเทศชาติได้อย่างไร

ต่อมาในช่วงปีค.ศ. 2005-2009 ITE Advantage มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นสถาบันระดับชั้นนำของโลกผลิตนักศึกษาที่ไม่ได้แค่เพียงสามารถทำงานได้ (Work-ready) แต่ให้สามารถทำงานแข่งขันได้ในระดับโลก (World-ready) สำหรับปีค.ศ 2010-2014 เข้าสู่ยุค ITE Innovate มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้ ITE เป็นผู้นำนวัตกรรมในด้านสถาบันอาชีวะระดับโลก โดยการสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลก ซึ่งในยุค 2 ช่วงนี้มุ่งเน้นสร้างกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงกับภาคีหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับโลก และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงของ ITE ได้กล่าวเน้นย้ำว่า กลยุทธ์ Roadmap ที่วางชัดเจนมาอย่างยาวนานถึง 20 ปีนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเข้าใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนต่างพากันมุ่งมั่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรให้สามารถเดินไปตามเส้นทางที่วางไว้ จนทำให้สถาบัน ITE ได้รับรางวัลสุดยอดแชมป์ของ Singapore Quality Award และก้าวขึ้นเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในที่สุด

 

ภาพจาก :
– http://www.naturelandscapes.com/sites/default/files/TAN_8297P_0.jpg
– http://www.todayonline.com/sites/default/files/16172001.JPG

 

 
Writer

โดย นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• นักเขียนบทความ คอลัมน์ “Marketing & Management” ในวารสาร ”Engineering Today”
• ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การจัดทำวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
• อดีต หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บจก. ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ฯลฯ