17 พฤษภาคม 2015
PerformanceMetricsOkes, Duke.
Performance Metrics : The Levers for Process Management.
Milwaukee, Wisconsin, : ASQ Quality Press, c2013.
(658.4013 O3 2013)

การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการหรือตามภารกิจขององค์กรจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลที่ได้จากการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือใช้ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไป

ตัวชี้วัด คือ เครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน กำหนดขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการกำหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ หนังสือนำเสนอมุมมองเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวชี้วัดที่เลือกสามารถช่วยในการประเมินผลความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
Writer