20 พฤษภาคม 2015
CoreCompetency

 

ด้วย สานักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงในปัจจุบัน การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องสาคัญ จึงได้จัดงานสัมมนาฝึกอบรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง Core Competency ขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรแกรม 1. การฝึกอบรม(Public Training) การสร้าง Core Competency ขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารของสถานประกอบการในภาคการผลิต การค้า และบริการ จานวน 50 ราย
รูปแบบดำเนินการ (26 มิ.ย. , 29-30 มิ.ย. และ 16-17 ก.ค. 58 รวมฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 วัน)
ระยะเวลาดาเนินการ 2 เดือน(มิ.ย. – ก.ค. 2558)
ค่าใช้จ่าย ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรแกรม 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ การสร้าง Core Competency ขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้า และบริการ จำนวน 5 ราย
รูปแบบดำเนินการ เข้าร่วมโปรแกรม 1. + ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ จำนวน 4 ครั้ง
ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน(มิ.ย. – ก.ย. 2558)
ค่าใช้จ่าย องค์กรละ 25,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)(บริษัทรับผิดชอบในการรับ-ส่งที่ปรึกษา)
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฝึกอบรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และเนื่องจากโครงการจำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนา จึงขอความกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2558 (ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้ดำเนินโครงการอาจพิจารณาปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด)

 

แบบฟอร์มการสมัคร
สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 576 คุณศาตพร
โทรสาร 0-619-8071Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช