11 กุมภาพันธ์ 2015

SCN_0037

Brockett, Anne.
Corporate Sustainability : Integrating Performance and Reporting.
Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.

(658.15 B7 2012)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในความหมายของ สมัชชาโลกจาก (World Commission on Environment)  คือ “การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” โดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือ  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมและความสุข   ก่อเกิดชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง

หนังสือนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยตัวอย่างองค์กรทางธุรกิจ  รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม   ตลอดจนการบูรณาการกลยุทธ์  การกำกับดูแล  การประเมินความเสี่ยง   จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการในเรื่องความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

 
Writer

โดย ธนัญญา สุธรรมชัย

นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส ส่วนการตลาด
ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ