Slide
คุณสมบัติขององค์กร ที่จะได้รับการพิจาณาคัดเลือกร่วมสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปี 2565
 1. ภาคเอกชน (อุตสาหกรรม ,บริการ)
 2. ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ
 3. โรงพยาบาล, การศึกษา

องค์กรที่มีจำนวนพนักงาน
ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป - ไม่เกิน 500 คน

Slide

สถานการณ์ขององค์กร ธุรกิจ และสังคมในปัจจุบันของประเทศไทย กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง เช่นเดียวกับวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดคือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต การงาน และการเงินของสังคมและธุรกิจอย่างยาวนาน ไม่รู้กำหนดสิ้นสุด เพิ่มแรงกดดันในการส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจและคาดหวังจากธุรกิจมากขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพของชาติให้สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและธุรกิจในประเทศไทย สถาบันจึงได้จัดทำ FTPI Workforce Engagement Model ขึ้น สำหรับองค์กรในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการวัดและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ให้บุคลากรพร้อมทุ่มเทความสามารถ ความพยายามอย่างเต็มที่และเต็มใจสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

Slide
สิ่งที่องค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจจะได้รับ
 1. คำแนะนำในการเตรียมการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
 2. ลิงค์สำหรับใช้ดำเนินการสำรวจ
 3. การสำรวจความผูกพันของพนักงาน แบบไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (anonymous)
 4. รายงานผลสำรวจความผูกพันขององค์กร
การดำเนินการและความร่วมมือขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือก
 1. ร่วมประชุมแนะนำแนวทางเตรียมการสำรวจผ่าน Zoom
 2. ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ประจำปี 2565
 3. ได้รับรายงานผลสำรวจความผูกพันขององค์กร
 4. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ รายงานผลการสำรวจความผูกพัน ฯลฯ
 5. ยินยอมให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ใช้ในการอ้างอิง

หมายเหตุ : กรณีมีองค์กรสมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าจำนวนที่สถาบันกำหนด สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรเข้าร่วมโครงการ และผลการพิจารณาคัดเลือกของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด