Slide
หลักสูตร GRI Certified Training Program
Reporting with GRI Standards 2021 Update
เข้าใจ เข้าถึง การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากล

จากความท้าทายในการดำเนินงานขององค์กรที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กรที่ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงและโอกาสของการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการบูรณาการทั่วทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่องค์กรได้ดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงแนวทางและผลการดำเนินงานที่องค์กรได้ดำเนินการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative (GRI) ในการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards ที่ผ่านการรับรองจาก GRI เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้องค์กรในประเทศไทย สามารถจัดทำรายงานความยั่งยืนที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่องค์กรได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องตาม GRI Standards รวมถึงง่ายต่อการสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

What is GRI Standards ?

มาตรฐาน GRI เป็นมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับและได้ถูกนำมาใช้ในการเป็นกรอบในการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีโครงสร้างและดัชนีของเนื้อหาที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ ทำให้องค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลผ่านการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางและผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผล

GRI Certified Training Program

หลักสูตร GRI Certified Training Program - Reporting with GRI Standards 2021 Update เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้รับอนุญาตจาก GRI ในการจัดอบรมหลักสูตรนี้ โดยวิทยากรของสถาบันฯ ที่ผ่านการรับรองจาก GRI เป็น Trainer และยังเป็นที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อส่งมอบความรู้การนำมาตรฐาน GRI มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards ฉบับอัปเดตปี 2021 ได้มีประสิทธิผลและพัฒนาคุณภาพของการรายงานความยั่งยืนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

เนื้อหาการอบรม :
  1. การรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards 2021 Update
  2. การแนะนำการรายงานด้านสิทธิมนุษยชนตาม GRI Standard 2021
  3. การประยุกต์ใช้กับการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร คณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาความยั่งยืน เช่น ผู้ทำหน้าที่ตรวจรับรองกระบวนการจัดทำรายงาน (External Assurance) ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น

Public Training
รุ่นที่ 1

วันที่อบรม: วันที่ 27-28 เมษายน 2565
สถานที่: โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ราคาปกติ: 32,100 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษเฉพาะรุ่นที่ 1: 26,750 บาท/ท่าน

รุ่นที่ 2

วันที่อบรม: วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565
สถานที่: โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ราคาปกติ: 32,100 บาท/ท่าน
ราคา EARLY BIRD: 28,890 บาท/ท่าน
EARLY BIRD วันสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 3

วันที่อบรม: วันที่ 8-9 กันยายน 2565
สถานที่: โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ
ราคาปกติ: 32,100 บาท/ท่าน
ราคา EARLY BIRD: 28,890 บาท/ท่าน
EARLY BIRD วันสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2565

  1. ผู้เข้าอบรมในรูปแบบ PUBLIC TRAINING จะได้รับใบ CERTIFICATE จาก GRI ตามเงื่อนไขที่ GRI กำหนด
  2. กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง อาจมีการปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเป็นแบบ On-line ตามความเหมาะสม
Inhouse Training

จัดอบรมในองค์กร โดยการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทขององค์กร
ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์กรดำเนินการได้จริง

สมัครวันนี้ รับสิทธิ์พิเศษ

ทุกองค์กรที่สมัครเข้าอบรม จะได้รับรายงานประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อใช้เป็นแนวทางการยกระดับพัฒนาการด้าน ESG ต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตร
  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GRI และแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards
  2. ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (Certificate) จาก GRI
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว
  2. สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3. กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์ มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%
Contact Our Experts
กุลชุดา ดิษยบุตร
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
Trainer
GRI Certified Training Program
อุรศา ศรีบุญลือ
วิทยากรที่ปรึกษา
Trainer
GRI Certified Training Program
ติดต่อสอบถาม
คุณวัชชิระ แก้วเทพ
02-6195500 ต่อ 571
ติดต่อสอบถาม : คุณวัชชิระ แก้วเทพ
โทร 02-6195500 ต่อ 571
Email : Watchira@ftpi.or.th