Slide
สายงานผลิต

เป็นสายงานที่ต้องออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยการจัดการและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล และยังต้องมองหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข
สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article

 

EP.52 Adaptive Productivity for the Factory of the Future :โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต-รู้ รับ ปรับตัว
PlayPlay
EP.49 ปรับ เพิ่ม สร้าง Productiviy เพื่อโอกาสและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs
PlayPlay
EP.48 การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันคีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
PlayPlay
EP.46 Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ
PlayPlay
EP.45 รู้-รับ-ปรับ-เปลี่ยน แชร์เคล็ดลับ ยกระดับ Productivity ฉบับ SMEs ไทย
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร
PlayPlay
EP.40 “Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน
PlayPlay
EP.34 Low-code Platform for Manufacturing : พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.32 Automation 101 : Starter Kits มุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติไปพร้อมกัน
PlayPlay
EP.31 Practical IIoT Showcase : แกะกล่องการประยุกต์ใช้ IIOT กับ OEE ตัวชี้วัดการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.26 เริ่มต้นวิถีการผลิตยุคดิจิทัล ด้วย Advanced Planning and Scheduling
PlayPlay
EP.22 Step Up the Productivity Level : ยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ
PlayPlay
EP.17 “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย ช่วยทั้งเรา – ช่วยทั้งโลก
PlayPlay
EP.16 Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ
PlayPlay
EP.15 ชี้ชัด-จัดเต็ม กับแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ
PlayPlay
EP.14 จัดขบวนทัพ สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity
PlayPlay
EP.12 ถอดบทเรียนความสำเร็จการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Scientific Moulding”
PlayPlay
EP.7 การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร
PlayPlay
EP.6 เทคนิค เคล็ดลับ เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown
PlayPlay
EP.5 คุย เคาะ เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”
PlayPlay
EP.4 “เจาะเคล็ดลับปรับใช้ OEE และ Kaizen ให้ได้ผล สู่การยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืน”
PlayPlay
EP.3 “เผยเทคนิคปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมเติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งภาคผลิตและภาคบริการ
PlayPlay
EP.2 “Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง”
PlayPlay
EP1. Guru ขอแชร์... เทคนิคการจัดการทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด
PlayPlay
EP.60 ต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจด้วย Resource Productivity Management by MFCA และ Eco-Lean Thinking
PlayPlay
EP.68 จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
PlayPlay
EP.70 PLC สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ (ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน)
PlayPlay
EP.76 วัด วิเคราะห์ และ ปรับปรุง อย่างไรให้ได้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE) สูงสุด
PlayPlay
EP.77 Productivity เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Total Productive Maintenance)
PlayPlay
EP.80 Green Business เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
แนวปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล: บทเรียนจากเกาหลีใต้
แนวปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล: บทเรียนจากเกาหลีใต้
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
previous arrow
next arrow