Slide
สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานนี้ เป็นสายงานหนึ่งที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมีหลายมิติ
ตั้งแต่การบริหารอัตรากำลัง การพัฒนาความสามารถ ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กร
HR จึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ หมายเหตุ
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.54 ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model
PlayPlay
EP.48 การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันคีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร
PlayPlay
EP.41 Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM
PlayPlay
EP.38 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2)
PlayPlay
EP.28 เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย PDPA
PlayPlay
EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
PlayPlay
EP.33 New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน
PlayPlay
EP29 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal
PlayPlay
EP.21 The Future is Now: ทักษะสำคัญแห่งอนาคต
PlayPlay
EP.20 Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้
PlayPlay
EP.19 Smart Factory แต้มต่อสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล
PlayPlay
EP.16 Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ
PlayPlay
EP.13 Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
PlayPlay
EP.9 เจาะลึก 2 เครื่องมือการจัดการ ที่ “หัวหน้างาน” ไม่ควรพลาด
PlayPlay
EP.7 การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร
PlayPlay
GSPN Update Ep.1 Leadership with Asian Philosophies : เคล็ด (ไม่) ลับ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ
PlayPlay
EP.58 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศ ตามแนวทาง SE – AM
PlayPlay
EP.59 สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK !
PlayPlay
EP.62 เจาะประเด็นลึก องค์กรได้อะไรกับการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Workforce Engagement Survey)
PlayPlay
EP.63 ติดอาวุธ SME เพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BDS Program
PlayPlay
EP.64 Balanced Scorcard : กลยุทธ์เพื่อการจัดการองค์กรยุคใหม่อย่างสัมฤทธิผล
PlayPlay
EP.71 พัฒนาหัวหน้างานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor)
PlayPlay
EP.78 ปลุกพลัง Productivity Mindset ด้วย Active Learning
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
เมื่อเป้าหมายของพี่ไม่ใช่เป้าหมายของน้อง
เมื่อเป้าหมายของพี่ไม่ใช่เป้าหมายของน้อง
previous arrow
next arrow