Exhibition 25th

International Forum on
Transforming Productivity for Tomorrow Success
Slider
Exhibition
พบกับบูธนิทรรศการ ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เสริมความรู้ด้านผลิตภาพสู่อนาคต
Slider

• พบกับการประเมินศักยภาพองค์กรพร้อมรายละเอียดของ Roadmap ในการปรับเปลี่ยนสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทปัจจุบันขององค์กรสู่ความท้าทายในอนาคตเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบยั่งยืน

รับรู้ถึง 4 ระดับศักยภาพและ 5 ปัจจัย ที่สำคัญต่อการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมทั้งรายละเอียดของผลการประเมินของแต่ละปัจจัยในการปรับเปลี่ยนจากระดับตามบริบทปัจจุบัน (As-Is) สู่ระดับในอนาคต (To-Be) ขององค์กร

กิจกรรมการประเมินศักยภาพขององค์กรท่านในเบื้องต้นผ่าน แบบประเมินพร้อมรายละเอียดขององค์ประกอบที่สำคัญต่อการปรับเปลี่ยนสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

• รับรู้ถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้ง 4 ระดับ

รับรู้ถึงระบบเทคโนโลยีแต่ละประเภทเพื่อนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

ประเภทของระบบเทคโนโลยีที่นำเสนอตามบริบทและศักยภาพขององค์กรในแต่ละระดับ

ระดับที่ 1
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการดึงและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ รวมถึงการตัดสินใจขององค์กรได้แบบ Real Time


ระดับที่ 2
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลในระดับปฏิบัติการ (MES) กับระบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม (ERP)


ระดับที่ 3
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อองค์กรกับองค์กรภายนอกที่สำคัญ เช่น Supplier/Partner/Logistics


ระดับที่ 4
ระบบเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

• เรียนรู้ Lean Thinking เครื่องมือของลีน และ “3 Stages Model of Change” ในการยกระดับสมรรถนะขององค์กรทั้งภาคการผลิต และภาคบริการด้วยกระบวนการลีน

• พูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำการสร้าง roadmap ในการ transform องค์กร ด้วย Lean

The Lean Revolution

ลีน (Lean) เป็นระบบในการบริหารจัดการที่สำคัญระบบหนึ่ง ในการยกระดับองค์กรสู่ Operational Excellence มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ตลอดกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process)


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภาพขององค์กรด้วยแนวทางลีน 3 ระดับ ที่ครอบคลุม Productivity Maturity Level ขององค์กรทั้งภาคการผลิต บริการ และหน่วยงานภาครัฐ

Transforming Organizational Performance through Lean
“3 Stages Model of Change”
Basic Lean

เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มนำแนวคิด Productivity มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการสร้าง Productivity Awareness สร้างความเข้าใจแนวคิด และหลักการของ Lean รวมถึงสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเรื่องความสูญเสีย (waste ) และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Lean ขั้นพื้นฐาน

Lean management

เหมาะกับองค์กรที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐานมาแล้ว และต้องการยกระดับ ผลิตภาพให้สูงขึ้น มุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value ) ตลอดกระบวนการ โดยการกำจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า ( Non Value Added Work) ผ่านชุดเครื่องมือของลีน Lean Toolbox

Lean 4.0

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในระดับนี้ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Digital Organization โดยจะเป็นการ integrate เทคโนโลยี 4.0 เข้ากับระบบ Lean

• มาร่วมเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์อนาคตที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้วย Foresight Interactive Learning ที่จะทำให้คุณเข้าใจการวิเคราะห์อนาคตตั้งแต่ต้นจนจบ ภายใน 3 นาที

อย่าปล่อยให้อนาคตองค์กรเป็นเรื่องโชคชะตา ....

โลกยุคดิจิทัลที่การเชื่อมต่อของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าไร้ข้อจำกัด แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ องค์กรจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันเพื่อพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ กระบวนการวิเคราะห์อนาคตสำหรับธุรกิจ (Corporate Foresight) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มองเห็นความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำรงอยู่ขององค์กร

พบกับ Foresight Interactive Learning ในบูธ Advanced Strategic Planning

• รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์จริง

• ถ่ายทอดขั้นตอนการวิเคราะห์อนาคตด้วยคำถามชวนคิด

• เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการอย่างเป็นลำดับ

• คุณจะได้ทดลองใช้ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางอนาคตแห่งความไม่แน่นอน Foresight Intelligence System (FIS) เครื่องมือที่ช่วยให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศ (Horizon Scanning)

เข้าใจบริบทแวดล้อม .... เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการวิเคราะห์อนาคต เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว (Horizon Scanning) เพื่อตรวจจับ (Sensing) สัญญาณความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในระยะยาว ทั้งในระดับธุรกิจ ระดับประเทศ และระดับโลก


Foresight Intelligence System (FIS)

• Platform ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI

• คัดกรองข้อมูลแนวโน้ม (Trend) และการคาดการณ์ต่างๆ (Forecast) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

• ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสืบค้นข้อมู

• สรุปข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ในมิติต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

• พบกับกิจกรรม Strategic Thinking and Coaching จาก Future Trend และ Driving Force ขององค์กรที่ได้จากการทำ Corporate Foresight โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จาก Driving Force ขององค์กรที่ได้จากการทำ Horizon Scanning จินตนาการถึง Plausible Future ที่องค์กรอาจจะพบในอนาคต และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงโอการสเชิงกลยุทธ์(Strategic Opportunity) และความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต และวางแผนรับมือด้วยการได้มาซึ่ง Strategic Options โดยใช้หลักการ Take benefit from the Opportunity and Overcome the Risk

• Strategic Opportunity

• Enterprise Risk

• Strategic Option

• ร่วมกิจกรรม “Productivity Check-up” พร้อมเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร

ในทุกทุกปี มนุษย์อย่างเราจำเป็นต้องเข้ารับ “การตรวจสุขภาพ” เพื่อประเมินสภาพร่างกาย หากเจออาการเจ็บป่วย ก็จะสามารถรักษาได้เร็ว

องค์กรที่ดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน... จำเป็นต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพขององค์กร เพื่อค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

องค์กรจะดำเนินธุรกิจให้สำเร็จได้นั้น มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือ “ผลิตภาพ” ที่จะช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง


Productivity Maturity Level (PML) จะทำให้คุณรู้ว่า...ผลิตภาพขององค์กรอยู่ในระดับใด ?
เราเชื่อว่าการปรับปรุงผลิตภาพสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าแค่เพียงการลดต้นทุน เพราะผลิตภาพจะนำองค์กรคุณไปสู่การเติบโต ต่อยอด และยั่งยืน

เสมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก...หากเริ่มต้นอย่างถูกต้อง การดำเนินงานขั้นต่อไปก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น


มาร่วมกิจกรรม...

ทดลองทำ “แบบประเมินสถานะผลิตภาพขององค์กร”
พูดคุยเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

• พูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงองค์กร

สามารถร่วมพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้าน จากวิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

• Empowering Your Career Development ไปกับ APO Program

Empowering your career development ช่วยท่านวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเอง และองค์กรด้วยโครงการจาก APO เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน

• Digital Learning Platform

Digital Learning platform การเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยไม่มีข้อจำกัดใดด้านเวลา สถานที่ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารการผลิต การบริหารการเกษตร จากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ผู้ผ่านการทดสอบหลังการเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเลคทรอนิคส์

• ทดลองตรวจประเมินการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทาง TQA

พบกับ Organizational Assessment เครื่องมือประเมินการบริหารจัดการขององค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ในเบื้องต้น
องค์กรจะได้รับ
• Feedback จากการประเมินองค์กรในเบื้องต้น

• ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


เชิญร่วมกิจกรรม
• ทดลองประเมินองค์กรด้วย Organizational Assessment เครื่องมือประเมินการบริหารจัดการขององค์กร ตามแนวทาง TQA

• รับคำแนะนำการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร

• พูดคุยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• ทำความรู้จักกับ SMART-Ex Program เพื่อเริ่มต้นนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ หรือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการขององค์กร

ทำความรู้จักกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คืออะไร?

คือ เกณฑ์การบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการองค์กร สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททุกขนาด เป็นกลไกสำคัญให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพของทุกภาคธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพในระยะยาวประโยชน์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ นอกจากจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อตัดสินรางวัลแล้ว คุณค่าที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การเอื้อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน องคากรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ และองค์กรเหล่านี้ ได้แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรต่าง ๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ปรับปรุงวิธีการทำงาน และผลลัพธ์ของตนเอง ซึ่งผลส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

• พบกับหลักสูตรหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อมุ่งสู่อนาคตในทุกมิติ และ Training Promotion Package ที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ

Slider
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก
Slider

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider