8 พฤษภาคม 2024

บรรยากาศงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 

สัมมนาครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้จากผู้บริหารองค์กรชั้นแนวหน้า จากภาคการผลิต ภาคการศึกษา และภาคบริการ ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับมากมาย เช่น Agility, resilience, and transformation โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, Workforce Engagement and Workforce Retention จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, การสร้างนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การมุ่งเน้นลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, Societal contributions, environmental sustainability, and the circular economy จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

การขับเคลื่อนองค์กรผ่าน Corporate KPI ส่งผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, การจัดการ Business Ecosystem เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, การมุ่งเน้นความสำเร็จและการจัดการเพื่อนวัตกรรม ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การกำหนดทิศทาง และจัดทำกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและระยะยาว จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และการสร้างความสำเร็จขององค์กรในการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม จากบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในระยะยาว อาทิ Global Exclusive Sharing จากองค์กรระดับ World Class ที่ได้รับรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award และ Best Practices แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักบริหารยุคใหม่ ตลอดจนเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญตามแนวทางเกณฑ์ TQA 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร