7 มีนาคม 2024

สสว. เปิดงานสัมมนา “Go Green 4 มิติ” เพื่อยกระดับ MSME สู่ความยั่งยืน 

สสว. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนา “Go Green 4 มิติเพื่อยกระดับ MSME สู่ความยั่งยืน  ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2567  ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

                  นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนะกุล  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนา สพช. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม MSME ไทย สามารถพัฒนาธุรกิจให้ขยับขึ้นไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  มีทักษะความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ  สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  พร้อมกล่าวขอบคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้ 

                  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเปิดงาน  สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว แรงกดดันทางการค้าจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญเข้มงวดมากขึ้น   โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2565 และปี 2566 สสว. มีความมุ่งหวังให้ MSME เข้าใจ green business และสามารถนำไปลองปรับใช้กับธุรกิจได้ สสว. จึงเตรียมเครื่องมือ โดยจัดทำ GREEN SME INDEX ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการกลั่นกรองตัวชี้วัดทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอวช. SDG MOVE สภาอุตสาหกรรม รวมถึงธนาคารต่าง ๆ และในปี 2567 สสว.ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยิ่งทำให้การทำงานเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการ MSME จะได้รับการประเมินธุรกิจตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว ผ่านการใช้เครื่องมือ Green SME Index Self-Assessment และที่ปรึกษาจะเข้าไปให้คำปรึกษาตามผลคะแนนประเมิน เพื่อให้ MSME ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Green Business ต่อไป  

                  การสัมมนา “Go Green 4 มิติ” ในครั้งนี้  MSME จะได้รับความรู้และการนำเสนอกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการจัดการความยั่งยืน (sustainability) มิติห่วงโซ่คุณค่า (value chain) มิติการบริหารจัดการธรรมาภิบาล (governance) และมิตินวัตกรรม (innovation) อีกด้วย จะทำให้ MSME ได้ตระหนักและทราบแนวทางการเตรียมความพร้อม รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่จะกระทบในอนาคต  นอกจากนี้ สสว. มุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการนำธุรกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีผู้ให้บริการทางธุรกิจ ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสถานประกอบการ การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าบริการค่อนข้างสูงมาร่วมกันช่วยให้คำปรึกษาผ่าน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปังตังค์ได้คืน)   ทั้งนี้ สสว.จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้การพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีแบบร่วมจ่าย ในสัดส่วน 50-80% ซึ่งในอนาคต คาดหวังว่าจะมีการใช้ Certificate ที่ได้รับจากการประเมินด้วย GREEN SME INDEX ใช้เป็นแต้มต่อให้ MSME ในการใช้บริการ BDS ได้สะดวกมากขึ้น    

สสว. มุ่งมั่นผลักดัน MSME ให้มีความพร้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง ‘สมดุล’

♻️ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ 👉 คลิก

📆 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2567  หรือเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวน    

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   

นางสาววัชรินทร์ ฉายจอมพล  เบอร์โทร 098-260-2097
นางสาวปภัสสร ชินชาติ  เบอร์โทร 081-989-7432
นางสาวไอลดา ปักเกตุ เบอร์โทร  063-189-5525
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร