8 กุมภาพันธ์ 2024

สสว. เปิดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน

สสว. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) จัดงานเปิดโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน และการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินศักยภาพธุรกิจ และแนวทางการยกระดับองค์กรตามแนวทางธุรกิจสีเขียว” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

นายวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้อำนวยฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สพช. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม MSME ไทย สามารถพัฒนาธุรกิจให้ขยับขึ้นไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีทักษะความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) พร้อมกล่าวขอบคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว เปิดงาน สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว แรงกดดันทางการค้าจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญเข้มงวดมากขึ้น อาทิ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Border Carbon Adjustment, BCA) การติดฉลากคาร์บอน การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัสดุใหม่ (Virgin Materials) ซึ่งหลายประเทศเริ่มมีการประกาศการดำเนินการมาตรการเหล่านี้ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจกับประเทศคู่ค้าเหล่านี้ ต้องมีการปรับตัวเพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน

สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวมาโดยตลอด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2566 และต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2567 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ MSME ใน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จะได้รับการประเมินธุรกิจตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว (Green SME Index Self-Assessment) รวมถึงอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับให้ MSME เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะจัดอบรม/สัมมนา ทั้งในกทม. และภูมิภาค ทั้ง 5 ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรองค์กรธุรกิจสีเขียว และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาดูงานองค์กร ธุรกิจสีเขียวชั้นนำ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมอีกด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครได้ที่

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2567 หรือเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวน
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร