4 ตุลาคม 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสังคมผู้สูงวัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

24-30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “Well Aging in Japan for the Future of Aging Society in Thailand” ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการให้ปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ของไทยอย่างสมบูรณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว-เซนได-อิวาเตะ)

โดยในกิจกรรมได้พาไปเรียนรู้ ถึงการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงวัยในรูปแบบของรัฐ และเอกชน พร้อมกับแนะนำตัวอย่างอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ และเข้ารับฟังการบรรยายที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริหารจัดการผู้สูงวัย จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของประเทศญี่ปุ่น อาทิ Dr.Jun Sasaki, Mr.Toshihisa Ogawa, Mr. Kazuaki Sodo และ Prof.Dr.Yasuyuki Taki รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงวัยใน ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้ร่วมเดินทางได้มีโอกาสเรียนรู้วิวัฒนาการของสังคมสูงวัยในประเทศญี่ปุ่น การนำปัญหาและปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมา เพื่อตอบสนองอย่างต่อเนื่อง รองรับการเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยที่รวดเร็วที่สุดในโลกช่วงก่อนปี 2000 (ในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกหลังปี 2000) รวมถึงมาตรการทางการแพทย์โดยบุคลากรทางการแพทย์ร่วมมือกับนักการบริบาล ที่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตทางการแพทย์มาได้

ทั้งนี้ยังเข้ารับฟังแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถานที่พักอาศัยของผู้สูงวัยที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการดูแลและสร้างความสุขแก่ผู้สูงวัยได้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือ และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ตั้งอยู่ในใจกลางมหานครโตเกียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม

และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงวัยในชนบทที่มีฟังก์ชั่นที่สอดรับกับบริบททางสังคม และการบริการที่ทัดเทียมกับศูนย์ที่อยู่ในกลางมหานคร แต่ยังมีความใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนได้อย่างลงตัว และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยมาตรการที่รองรับการสร้างชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการใช้ผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างเมืองที่ผู้สูงวัยปรารถนาที่จะใช้ชีวิตจนถึงวันสุดท้าย

นอกเหนือจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้พาคณะเข้าร่วมนิทรรศการงานแสดงสินค้านวัตกรรมระดับโลก International Home Care & Rehabilitation Exhibition – H.C.R. – 2023 โดยเป็นสินค้านวัตกรรมที่คิดค้นกันมายาวนานนับสิบปีก่อนหน้า เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานที่ตรงจุดและให้ความสะดวกสบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับทางการแพทย์ และรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้โดยตรงอีกด้วย พร้อมร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนาธุรกิจการรองรับผู้สูงวัยในประเทศไทย


📌สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Site Visit อื่น ๆ คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร