24 สิงหาคม 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เสริมความพร้อมเทคโนโลยี มุ่งยกระดับผลิตภาพ SMEs สู่ความยั่งยืน

23 สิงหาคม 2566 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้เป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนแก่ SMEs ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีเป้าหมายในการส่งมอบองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ครอบคลุมภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ บนรากฐานของผลิตภาพ พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมกันดำเนินภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรไทย ไม่ว่าจะเป็น การเสริมสร้าง และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อออกแบบการเรียนรู้ เครื่องมือ และการสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ อาทิ การจำลองธุรกิจในส่วนกระบวนการ (Process) และการปฏิบัติการ (Operation) ของหลากหลายรูปแบบธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนา” นายสุวรรณชัย กล่าว

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือเพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยี เข้าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ในฐานะที่เป็นตัวช่วยสำคัญต่อการใช้ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ หรือกำลังการผลิตให้สอดรับกับขนาดตลาดเป้าหมาย เพื่อออกแบบแผนการดำเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการลงทุน พร้อมสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จแก่ธุรกิจต่อไป

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังพร้อมให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองปฏิบัติการที่ทันสมัยสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากร อาทิ เครื่องผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ (BioCoke) เครื่องจักรการผลิตจำลองอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ห้องบริการ Digital Lean Manufacturing System & Logistics Management และ Smart Logistics Center รวมถึงห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft และ OSX กว่า 40 เครื่อง

จึงกล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้ คือ ก้าวที่สำคัญในการร่วมกันผลักดันแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ ผสานกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติการเทคโนโลยี เพื่อวางแผนการจัดการธุรกิจอย่างแม่นยำ และสร้างความคุ้มค่าในเชิงผลลัพธ์ รวมถึงการขยายขอบเขตการส่งมอบความรู้ ยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ไทยให้สูงขึ้น
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร