11 สิงหาคม 2023

รวมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรภาคการศึกษาชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์

พร้อมเก็บเกี่ยวเทคนิคการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework

26 – 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “Learning from Singapore Excellence: Embracing Transformation in Education” นำคณะผู้สนใจร่วมเดินทางไปค้นหาเทคนิคและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ จาก 3 องค์กรภาคการศึกษาชั้นนำ ของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย Singapore Management University (SMU), Institute of Technical Education (ITE) และ Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มีความน่าสนใจ และมี Best Practices ในการบริหารจัดการที่ควรค่าแก่การนำมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ เพื่อต่อยอดและสร้างองค์กรที่มีความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้เรียนรู้เทรนด์ และทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้สรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น

👉 ค้นหากิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจ คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร