9 สิงหาคม 2023

สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน

****************************

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566)  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ซีดีซี บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลว่า การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี เป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีมูลค่า 6,105,604 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 35.2% ของ GDP รวม ในปี 2565 รัฐบาลได้บูรณาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน เอสเอ็มอีไทย ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก และในทุกช่วงวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ  การยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่  การพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนามาตรฐาน  รวมไปถึงการเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยอีกว่าในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมที่จะเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเวทีการประกวดรางวัลนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า   ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป

นายวีระพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ สสว. คือ การสรรหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ รวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจเอสเอ็มอีได้

การมอบรางวัลในปีนี้ มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่ 1. SME ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม มีการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมในองค์กร และมีผลงานนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น โดดเด่นเป็นรูปธรรม 2. SME ที่ให้ความสำคัญในการนำแนวคิด BCG มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 3. SME ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  แต่มุ่งเพิ่มเติมคุณค่าให้ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ชุมชน ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม 

สำหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 709 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 40 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 17 ราย รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 23 ราย และยังมี
การมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 6 รางวัล
ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม มอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้  รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน 2 รางวัล  รางวัล SME  โดดเด่นด้านนวัตกรรม 1 รางวัล รางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG 1 รางวัล  และรางวัล SME  โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อีก 1 รางวัล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นอกจากนี้ ยังมีการมอบ รางวัล MSME Provincial Champion Awards โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 77 ราย จาก 77 จังหวัด และยังมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติยอดเยี่ยม มอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัล MSME โดดเด่นด้านนวัตกรรม 1 รางวัล รางวัล MSME โดดเด่นด้าน BCG 1 รางวัล และรางวัล MSME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อีก 1 รางวัลด้วย

รายงานข่าวเผยว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีนี้ สามารถสร้างมูลค่ายอดขายในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นได้ 1.9 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของเอสเอ็มอีไทยได้อย่างชัดเจน


 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร