27 มิถุนายน 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมผนึกกำลังสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม

พลิกโฉมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่อนาคต

23 มิถุนายน 2566 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผสานความร่วมมือตั้งเป้าพลิกโฉมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยด้วยการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคต

ในการนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เผยถึงบทบาทภายใต้การร่วมมือกันของ 3 สถาบันไว้ว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะเข้ามามีส่วนช่วยดูองค์รวม วิชาการใหม่ ๆ เทคโนโลยี ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและองค์กร ซึ่งสิ่งที่ทางสถาบันทำมาอย่างต่อเนื่องคือการให้เกณฑ์วัดผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้น การร่วมมือครั้งนี้นั้นมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ทางสถาบัน ได้เพิ่มองค์ความรู้ชุดนี้ ให้กับทีมวิทยากรเพื่อนำไปเพิ่มโมเดลให้กับทางผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย การสร้างมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่จำเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมา” นายสุวรรณชัย กล่าว

โดยทั้ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เปลี่ยนผ่านจาก OEM ไปสู่ ODM และ OBM พร้อมนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนภายใต้ สถานการณ์โลกในปัจจุบัน นับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน พร้อมเร่งเพิ่มศักยภาพทั้งในมิติด้านเทคโนโลยีการผลิตและระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคต


 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร