11 พฤษภาคม 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผสานความร่วมมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

ผลักดันความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่บุคลากรไทย รองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่อนาคต

11 พฤษภาคม 2566 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สู่การเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แถลงถึงความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ  ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมทางด้านดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาความรู้ทางด้านดิจิทัลในครั้งนี้”

ด้าน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ได้เสริมย้ำถึงความมุ่งมั่นและเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน

“ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทุกองค์กรย่อมต้องเร่งสร้างความพร้อมและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้มากขึ้น เราก็ยิ่งต้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อน ให้บุคลากรของไทยมีศักยภาพรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงร่วมมือผนึกกำลังกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ในการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเอง ให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านได้ ในปัจจุบัน” นายสุวรรณชัย กล่าว

โดยทั้งสองหน่วยงานยืนยันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนั้น จะก่อให้เกิดก้าวแห่งการพัฒนาที่สำคัญในการเสริมความแกร่งแก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความรู้ ทักษะความพร้อมทางด้านดิจิทัล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร