27 เมษายน 2023

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รวมพลังต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรไทยด้วยผลิตภาพนิยามใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม CUGS Academy

27 เมษายน 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบอกเล่าถึงแนวทางพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUGS Academy: Lifelong Learning and Interdisciplinary Graduate School, Chulalongkorn University โดยมี ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึง ความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ภายใต้ความร่วมมือของสองหน่วยงานไว้ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป และมีองค์ความรู้สำคัญสำหรับพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศที่มั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต้องยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ สร้างกลไกการบริหารจัดการและร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการ การสร้างความหลากหลายขององค์ความรู้ แก่ผู้เรียนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินการในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ด้าน นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้อธิบายถึงบทบาทและเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการขยายแนวคิดผลิตภาพนิยามใหม่ และการปลูกฝัง Productivity Mindset ผ่านโครงการหลักสูตรต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่กระตุ้นให้เกิดทักษะที่สำคัญ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทยในอนาคต

“ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บัณฑิตวิทยาลัย ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการขยายแนวคิดผลิตภาพนิยามใหม่ ให้มีความครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และบุคลากรวัยพร้อมเริ่มงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้   หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบัน ถูกพัฒนาขึ้นมา 5 ด้าน ประกอบด้วย Strategic Management, Customer & Marketing Management, Workforce Management, Self-Development และ Operational Excellence ในรูปแบบ E-Training, Workshop onsite และ Site visit ในสถานประกอบการจริง รวม 28 หัวข้อวิชา ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ และยังนำไปสู่การสะสมประวัติการเรียนรู้ หรือ Portfolio ของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้อีกด้วย พร้อมทั้งสามารถยกระดับวิชาชีพของบุคลากรของไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของบุคลากรไทย” นายสุวรรณชัย กล่าว นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสริมย้ำถึงวัตถุประสงค์ของ CUGS Academy ในฐานะ Learning Platform ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกระดับ และมุ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ไปใช้พัฒนาตนเอง พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และร่วมแรงร่วมใจยกระดับผลิตภาพในทุกภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

และภายในงานมีการแนะนำหลักสูตร ขั้นตอนการเข้าเรียน การเก็บ portfolio โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการ CUGS Academy และรองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณพรพิมลพรรณ ดวงใจบุญ ผู้จัดการส่วนบริการฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา บัณฑิต หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาร่วมพัฒนาตนเองและต่อยอดการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปพร้อมกันกับหลากหลายองค์ความรู้ ผ่านแพลตฟอร์ม CUGS Academy

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 28 หลักสูตร และขั้นตอนการเข้าเรียน ได้ที่ https://cugs.academy

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร