20 มีนาคม 2023

สสว. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 และรางวัล MSME Provincial Champion ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 2566

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 และรางวัล MSME Provincial Champion ปี 2566 ว่า การจัดงานครั้งนี้ สสว. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) จัดงานประกวดดังกล่าว โดยตั้งแต่ปี 2565 ทาง สสว. และ สพช. ได้นำหลักเกณฑ์ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมแนวคิดของ BCG ในหลักเกณฑ์ของการประเมินรางวัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ในปีนี้ ยังได้เพิ่มรางวัลพิเศษด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทย เห็นความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กับกิจการ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไปพร้อมกัน เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

“การจัดงานประกวดรางวัลฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศที่สลักนามท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจาก สสว. พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ และในปีนี้ครบรอบการจัดประกวดครั้งที่ 15 ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และรางวัล MSME Provincial Champion ปี 2566 จะมีการมอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG และรางวัล SME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ –15 พฤษภาคม 2566” ผอ. สสว. ระบุ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) กล่าวว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การจัดประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards ได้มีจัดประกวดมาแล้ว 14 ครั้ง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 15,000 ราย ซึ่งนอกเหนือจากการได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากสสว. แล้ว ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับอย่างแน่นอนคือ ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล การตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและประเมินรางวัล SME National Awards ในปีนี้”

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นอกจากนี้ ปีนี้ยังได้เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นให้เอสเอ็มอี ในแต่ละจังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศตื่นตัวที่จะยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นสากล  ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคง ซึ่งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน และผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและประเมินรางวัล MSME Provincial Champion Awards โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งในพื้นที่ กทม. และใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ อีกด้วย

ผอ.สพช. กล่าวอีกว่า สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม และรางวัลสุดยอด SME ระดับจังหวัด ยอดเยี่ยม (ได้คะแนนรวมสูงสุดในปีนี้) จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท/ราย ในการเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง/ ค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน/ค่าเดินทาง/ ค่าที่พัก หรือการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม/สัมมนา จากสพช. เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการสนับสนุนไปประกวดในเวทีระดับสากล หรือ ได้รับโอกาสในการอบรม/สัมมนา/ดูงานในต่างประเทศ ด้วยทุนจาก APO (Asian Productivity Organization) อีกด้วย ซึ่งผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดทุน APO Program ได้ที่  https://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-program รวมทั้ง โอกาสในการเข้าร่วม Japan Study Tour เพื่อศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอีกด้วย  “ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smesnationalawards.com 2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังอีเมล smenationalawards2023@gmail.com” ผอ.สพช.กล่าวในที่สุด
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร