23 กุมภาพันธ์ 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร EEC

พร้อมหารือแนวทางยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, EEC

22 กุมภาพันธ์ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นำโดย ดร.วันวิวัฒน์ เกศวา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์องค์กร

ในการนี้นายสุวรรณชัย และคณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมรับฟังการแนะนำภารกิจและผลงานของ EEC รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผลสำรวจเชิงพื้นที่ ในเขต 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) เพื่อวางแนวทางสร้างโอกาสความร่วมมือสำหรับการให้บริการของสถาบัน ภายใต้เป้าหมายการยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ EEC
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร