3 มีนาคม 2022

14 องค์กรไทยประกาศศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศ
บนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.40 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เพื่อประกาศรายชื่อองค์กรไทยจากหลากหลายภาคส่วนที่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในปีนี้ไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านสมรรถนะ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ มาร่วมเป็นประธาน และกล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน

โดยกล่าวว่า “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปรียบเสมือนกลไกที่ช่วยขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภาพรวม อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความทันสมัย พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรไทยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ           ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมถึงภาครัฐที่มีบทบาทต่อการสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมี    ผลิตภาพ สอดรับกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ ภายใต้แนวคิด Resilience  มุ่งลดความเปราะบาง และสร้างความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่าง ๆ สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ท่ามกลางความท้าทาย”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ตามด้วยการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 14 องค์กร ดังนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
(บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เคยได้รับรางวัล TQC ในปี 2549, 2555 – 2557)


รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation – TQC Plus: Innovation)
จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer – TQC Plus: Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People – TQC Plus: People) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) โรงพยาบาลพญาไท 2

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

1) เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

5) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

6) มหาวิทยาลัยมหิดล

7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8) โรงไฟฟ้าวังน้อย

พร้อมกล่าวถึงผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรไทยทุกขนาดและทุกภาคส่วน ให้พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังได้กล่าวรายงานบทบาท และการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2564 – 2565 ว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  ได้ดำเนินบทบาทเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพขององค์กรไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ            โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเติบโตขององค์กร ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงสุดท้าทาย ทั้งภายในและภายนอก ยิ่งกว่านั้นในปีนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังได้ถูกนำไปปรับใช้อย่างครอบคลุม โดยมีองค์กรจากหลายภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคการผลิต การบริการ การสาธารณสุข การศึกษา รวมถึงภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ สมัครขอรับรางวัลสูงกว่าเป้าหมาย นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2565 ที่สำคัญ อย่างการจัดตั้ง สถาบัน TQA Academy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรไทยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างเข้าใจ ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรไทยในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม

ภายใต้ความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งของทุกฝ่าย คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ยังคงสถานะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรไทยและประเทศชาติให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง บนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ

บรรยากาศในงานแถลงข่าว


 

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร