19 มกราคม 2022


จากความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ร่วมเคียงข้างและขับเคลื่อนองค์กรไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมีผลิตภาพ พร้อมด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล ในปี 2565 นี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายภาคส่วน ดำเนินการจัดตั้ง ‘สถาบัน TQA Academy’ ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมให้องค์กรไทยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จแก่องค์กร

นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล – ผู้อำนวยการสถาบัน TQA Academy ได้เผยว่า TQA Academy คือ พื้นที่การเรียนรู้สำหรับองค์กรไทยทุกภาคส่วน ครอบคลุมด้วยองค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ รวมถึงการเจาะลึกแนวทางพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ภายใต้ภารกิจในการยกระดับขีดความสามารถสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
  2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. ยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวและสร้างนวัตกรรมให้ทันการเปลี่ยนแปลง
  5. ยกระดับผลการดำเนินการภาพรวมสู่ความเป็นเลิศ

          TQA Academy พร้อมแล้วที่จะนำพาองค์กรไทยทุกภาคส่วนร่วมเดินทางเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศ และก้าวสู่การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งไปด้วยกัน
.
สนใจขอรับหนังสือฉบับเปิดตัว “บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอด ด้วยเกณฑ์ TQA” และ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TQA Academy ได้ที่ https://www.ftpi.or.th/tqa-academy  หรือ โทร 02-619-5500 ต่อ 633

สนใจ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award หรือ TQA)

www.tqa.or.th
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ