23 พฤศจิกายน 2022

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lean Canvas และการตลาด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึกกำลัง SCB Academy ติดอาวุธผู้ประกอบการ

ด้วยหลักสูตร Lean Canvas & Marketing

 

23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และ SCB Academy โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lean Canvas และการตลาด” ภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมกำลังคนและบุคลากรทางด้าน Lean และ Marketing ให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความคาดหวังและรายละเอียดเบื้องต้นของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสองหน่วยงาน

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SCB Academy ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lean Canvas และการตลาด ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นสอดรับกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถาบัน เพราะกว่า 28 ปีที่ผ่านมาสถาบันได้มุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรไทยทุกภาคส่วนให้เปี่ยมด้วยทักษะ ความรู้ นวัตกรรม และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้วยกระบวนการทำงานที่มีผลิตภาพ การร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันจะได้ขยายขอบเขตในการส่งมอบความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ ๆ ตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Startup จนถึง Small SME ที่ต้องการริเริ่มธุรกิจ หรือโครงการต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายสุวรรณชัย กล่าว

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พร้อมกันนี้ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy ยังได้เสริมย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการเพื่อขยายขอบเขตในการส่งมอบองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปสู่ผู้ประกอบการว่า

“เดิมทีการจัดตั้ง SCB Academy นั้นเกิดขึ้นเพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะที่เหมาะสมกับการบริหารงานในอนาคต ที่ผ่านมา SCB Academy ได้ผ่านการลองผิดลองถูก และเกิดการเรียนรู้มากมาย จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าซึ่งเราต้องการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึงสังคม และประเทศชาติ โดยครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ยิ่งต้องเผชิญกับภาวะที่ผันผวนการมีหลักคิดและการวางแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก จึงหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจในประเทศให้สามารถก้าวข้ามวิกฤต พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จได้”

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy
นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy

“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Lean Canvas และการตลาด” ภายใต้ความร่วมมือของสองหน่วยงาน นั้นประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา อาทิ การเรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วย Lean Startup และ Lean Canvas ผ่านแพลตฟอร์ม E-Learning การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำการตลาดเพื่อนำสินค้าผลิตภัณฑ์วางจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงรับมอบประกาศนียบัตรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและ SCB Academy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร  02 – 6195500 ต่อ 457

Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร