25 สิงหาคม 2021

ขอเชิญร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายลำดับรองกลุ่ม 3)

PDPA

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Unisearch) และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 3 ภายใต้ “โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”  ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2564  ผ่าน Zoom Meeting

ร่างประกาศกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 3 ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

  •  การรับรองแนวปฏิบัติฯ (Code of Conduct)
  • การประเมินกระทบ (DPIA) และการประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติ (AI)
  • มาตรฐานและการรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ระเบียบและข้อบังคับภายในสำนักงาน รวมถึงการปรึกษาหารือกับภาคธุรกิจแต่ละกลุ่ม

การนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 3 นี้ มีจำนวน 7 รอบ (เนื่องจากห้องประชุมรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนจำกัด ในกรณีที่รอบที่ท่านประสงค์เข้าร่วมเต็มท่านสามารถลงทะเบียนรอบอื่นๆ ได้ โดยเนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรเหมือนกันทุกรอบ) แบ่งตามกลุ่มธุรกิจและหน่วยงาน ท่านผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานของท่านได้ตามรายละเอียด ดังนี้

รอบที่ 1 (6 ก.ย. 2564 9.00 – 12.00น.)   กลุ่มธุรกิจการเงิน ตลาดทุน ประกันภัย
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 1] – ลงทะเบียนเต็ม โปรดลงทะเบียนในรอบอื่นซึ่งมีเนื้อหาการนำเสนอเหมือนกัน –

…………

รอบที่ 2 (6 ก.ย. 2564 13.30 – 16.30น.)  กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 2]

…………

รอบที่ 3 (7 ก.ย. 2564 9.00 – 12.00น.)   กลุ่มธุรกิจการผลิตและการค้า
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 3]

…………

รอบที่ 4 (7 ก.ย. 2564 13.30 – 16.30น.)  กลุ่มธุรกิจสาธารณสุข
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 4]

…………

รอบที่ 5 (8 ก.ย. 2564 9.00 – 12.00น.)   หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [เฉพาะหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับหนังสือเชิญ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามหนังสือเชิญที่หน่วยงานได้รับ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ Line ของโครงการฯ]

…………

รอบที่ 6 (8 ก.ย. 2564 13.30 – 16.30น.)  กลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ ผู้ประกอบการต่างประเทศ
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 6]

…………

รอบที่ 7 (9 ก.ย. 2564 9.00 – 12.00น.) กลุ่มธุรกิจการศึกษาและภาคประชาชน
[คลิก ลงทะเบียนรอบที่ 7]

การสัมมนาครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นแบบออนไลน์ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการได้รับการลงทะเบียนให้ท่าน และจะจัดส่งลิงค์ (link) การเข้าประชุมพร้อมเอกสารการสัมมนารับฟังความคิดเห็นให้ท่านในลำดับถัดไป

ติดต่อสอบถาม
Email :
 pdpapublichearing@gmail.com
Line : @pdpa_publichearing

Download :
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร