21 มกราคม 2021

การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT]

ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สินค้า Made in Thailand คืออะไร

  • สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
  • มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินค้าของ MiT คิดตามหลัก ASEAN CONTENT
  • สินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT จะได้รับเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand หรือ MiT กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง Made in Thailand

  • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
  • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
  • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
  • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

การออกใบรับรอง Made in Thailand

  • 1 ใบรับรองต่อ 1 SKU-ผลิตภัณฑ์
  • ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติงาน
  • อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อใบ

🚩ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.smi.or.th/isc…/download/2021/MiT_Intro.pdf

———————————–
เปิดให้ยื่นขอใบรับรอง ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.fti.or.th/MiT
———————————–

➡️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☎️ โทรศัพท์ 02-345-1100 หรือ 02-345-1010
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ