26 มกราคม 2021

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564
และร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมดีเด่น

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564” และร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน” เพื่อรับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและการจัดเตรียมเอกสารในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 089 718 6262  (คุณณฐกร) หรือ 090 975 4788 (คุณทวีศักดิ์)   E-mail: pmia.energy@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลฯ

กรอกใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ