28 ธันวาคม 2020

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พร้อมคณะ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ