2 มิถุนายน 2020

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ กับ APO Program

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO)  ขอเชิญผู้สนใจ ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ APO เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพ ผ่านแนวทาง เครื่องมือ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต้นแบบ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทียบเคียงระดับความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในกลุ่มประเทศสมาชิก และภูมิภาคอื่น
.
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถชมวีดิทัศน์ “ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (Impact from APO Participation) ได้ที่ https://youtu.be/kPl5mi-9S7o ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่ได้เข้าร่วมโครงการ APO และนำความรู้กลับมาขยายผล ต่อยอด และนำมาประยุกต์ใช้ จนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในองค์กร ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) คือ องค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีภารกิจส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย (National Productivity Organizations – NPOs) รับผิดชอบการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในประเทศไทย รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศในการจัดประชุมนานาชาติ สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ครอบคลุมทั้งภาครัฐในเชิงนโยบายและการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการพัฒนาชุมชม
.
สนใจรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ https://www.ftpi.or.th/services/apo  หรือติดตามข่าวสาร Facebook : APO Society – Thailand
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร