21 มกราคม 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดเสวนา “TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา โดยเป็นการแนะนำเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรต่อไป เนื่องด้วยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับงานนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ Leadership Driven Innovations ” และช่วงเสวนาการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564 โดย คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล และคุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แจ้งถึง 6 ประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1.ระบบนิเวศธุรกิจ 2.เครือข่ายอุปทาน 3.วัฒนธรรมองค์กร 4.ความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 5.การทำให้เข้าใจง่าย และ 6.คำถามของเกณฑ์ พร้อมรับฟังแนวทางดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในประเด็นเรื่อง “ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems)” “เครือข่ายอุปทาน (Supply network)” และ “วัฒนธรรมองค์กร (Culture)” รวมถึงประเด็นเรื่อง “ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and cybersecurity)” โดย ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

บรรยากาศในงานสัมมนา

 

 

 

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 https://www.tqa.or.th/th/applicant/

สมัคร TQA New Assessor Training 2020 https://www.tqa.or.th/th/assessor/

สมัครหลักสูตร TQA Training Program ในปี 2020 www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร