27 พฤศจิกายน 2019


สถาบันเพิ่ม ฯ ร่วมกับ APO จัดโครงการ “Workshop on Smart Farming Models”
ยกระดับความรู้ด้าน การเกษตรแก่ประเทศสมาชิก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) หรือ APO  ในฐานะหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก จัดโครงการ “Workshop on Smart Farming Models” ณ โรงแรม The Berkeley ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ Agricultural Transformation Framework (APO-ATF) ของ APO พร้อมพูดคุยถึงโอกาสในการประยุกต์ใช้ Framework ดังกล่าวในหมู่ประเทศสมาชิก รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจในด้าน Smart Farming รวมทั้งแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังสามารถวิเคราะห์เทรนด์หลักของโลกที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมในภาคการเกษตร  และยังสามารถกำหนดแผนงานที่นำ Smart Farming โมเดลไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรของประเทศสมาชิกได้อีกด้วย

 

Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร