5 พฤศจิกายน 2019

 

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 (Digital Lean for Industry 4.0) การพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคม พ.ศ.2562 อย่างเข้มข้นตามหลักสูตรที่กำหนด รวมทั้งมีการประเมินผลและวัดผลผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติ จนมีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ภายในแต่ละองค์กรของผู้เข้าร่วมโครงการ (Internal Expert) จำนวนทั้งสิ้น 48 คน และในแต่ละปีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการขยายผลต่อยอดทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอีกด้วย โดยสามารถติดตามรายชื่อและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://digitallean.ftpi.or.th/

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ