22 ตุลาคม 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ รวมไปถึงแผนแม่บทด้านนวัตกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติการที่เป็นเลิศของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก และบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อม Industry 4.0 & Innovation

 

สำหรับ 5 องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลมหาชัย, บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 Process Innovation Coaching Program ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นการนำเสนอแผนความคืบหน้าระยะสั้น ในการปรับปรุงตามแผนงานนวัตกรรมกระบวนการ โดยมีวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมติดตามผลและให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนองค์กรนำเสนอ Innovation Master Plan (IMP) และผลการปรับปรุงจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ 2 Process Innovation Coaching Program

กิจกรรมที่ 2 : Diagnosis & Workshop Process Innovation Improvement Plan (Lean & Operation Excellence) ณ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมที่ 2 : Diagnosis & Workshop Process Innovation Improvement Plan (Lean & Operation Excellence) ณ โรงพยาบาลมหาชัย
กิจกรรมที่ 2 : Diagnosis & Workshop Process Innovation Improvement Plan (Lean & Operation Excellence) ณ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมที่ 2 : Coaching: Process Innovation Improvement ณ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

 

กิจกรรมที่ 2 : Diagnosis & Workshop Process Innovation Improvement Plan (Lean & Operation Excellence) ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร