22 กันยายน 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ NEC Corporation (Thailand) และ NEC Corporation จัดการศึกษาดูงานด้าน Smart Factory Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้แนวทางและประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยได้เข้าเยี่ยมชม NEC Platforms Kakegawa Plant รวมทั้ง NEC DX Factory ซึ่งเป็นศูนย์การสาธิตและการทดลองด้าน Smart Factory ของ NEC และองค์กรตัวอย่าง Asahi Tekko Co., Ltd. (I Smart Technology: ISTC) บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงด้านเครื่องจักรและการเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการทำงานระหว่างคนกับหุ่นยนต์ (Human Robot Collaboration) ในการประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแนวทางบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ IoT การทำ Data Visualization ตลอดจนการคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับการทำงานและสร้างความได้เปรียบทางการค้า
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ