19 กรกฎาคม 2019

 

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการอบรมภาคปฏิบัติ โครงการ Digital Lean for  Industry 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0)  ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคะแนน เพื่อใช้ในการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Digital Lean โดยเป็นการคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจากการพิจารณาแผนการปรับปรุงทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายในองค์กรของผู้เข้าร่วมโครงการเอง   ซึ่งใช้เครื่องมือด้านผลิตภาพ  Lean   และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจนพิจารณาจากบทบาทของผู้เข้าร่วมโครงการในการปรับปรุงและแผนขยายผลในองค์กร

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องลงพื้นที่ปรับปรุงงานในองค์กรของตนเอง เพื่อทำแผนนำเสนอปรับปรุงด้วย Lean โดยผสานการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนต้องนำเสนอต่อวิทยากรที่ปรึกษาประจำกลุ่มและโรงงาน และส่งรายงานผลลัพธ์อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารด้าน  Digital Lean รวมทั้งค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ได้ที่ http://digitallean.ftpi.or.th

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร