30 พฤษภาคม 2019

24 พฤษภาคม 2562– สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา Thailand Quality Award 2018 Winner Conference” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อให้สามารถนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับฟังการอภิปรายในหัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation 2018 – TQC Plus: Operation 2018)

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการจากผู้บริหารขององค์กรไทยคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class 2018 – TQC 2018) ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เฉกเช่นเดียวกัน
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ