สถาบันเพิ่มฯ ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมนีให้ความรู้เรื่องการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ แก่องค์กรภาคการผลิตและการบริการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ร่วมกับสถาบัน  Fraunhofer   ประเทศเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดงานสัมมนา  Automation in Production Human Robot Collaboration : การผลิตจะเป็นอย่างไร เมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมนีได้ให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่หลักการสำคัญ ด้วยการเรียนรู้วิธีการในการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการออกแบบการทำงานร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์ รวมทั้งองค์กรทั้งภาคการผลิตและการบริการที่เข้าร่วมงานสัมมนายังได้ทราบเทคนิคในการนำหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่เริ่มวางแผนเพื่อให้เกิดการยอมรับหุ่นยนต์เป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ ไปจนถึงการร่วมทำงานในพื้นที่เดียวกันในอนาคต