5 April 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาในหัวข้อ OEE Real Time Monitoring and Improvement ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ซากุระ ชั้น L โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

กว่า 70 องค์กรภาคการผลิตที่เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับความรู้และหลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness :OEE) โดยคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

Overall Equipment Effectiveness หรือ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้องค์กรได้พิจารณาว่า เกิดความสูญเสีย หรือสมรรถนะของเครื่องจักรต่ำกว่ามาตรฐานในส่วนใดบ้าง นำไปสู่การกำหนดหัวข้อในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียได้ องค์กรลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ผลประกอบการขององค์กรสูงขึ้น

ตลอดจนเข้าใจถึงหลักการของเทคโนโลยีการวัด และแสดงผล OEE (OEE Real Time Monitoring) จากองค์กรซึ่งเป็น Partner ของโครงการ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting Program) Overall Equipment Effectiveness Real Time Monitoring and Improvement Program ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน องค์กรจะสามารถวิเคราะห์ความสูญเสียของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต และแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้อย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) มีการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง และวัดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บุคลากรขององค์กรยังเกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรผ่านการทำกิจกรรมการปรับปรุงต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปรึกษาแนะนำ ส่วนบริหารการผลิต คุณศาตพร โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 585 หรือ production@ftpi.or.th

 

 

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ