20 มีนาคม 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Lean  Module 1 ในหัวข้อการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในแนวคิด Lean ในวันที่  7-8  มีนาคม 2562 ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 (Digital Lean for Industry 4.0) การพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แนวทางในการจัดการกระบวนการด้วย Lean ให้สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 อันเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารด้าน  Digital Lean รวมทั้งค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ได้ที่ http://digitallean.ftpi.or.th

 

#DigitalLean #Industry 4.0 #FTPI #MOI #SmartIndustry #Lean #Competency #Transformation #OfficeofIndustrialEconomics #OIE #Technology #Expert
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร