15 March 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมเสวนา พร้อมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ ภายในงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ปี 10” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.20 น.ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 รร.ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้าน Productivity พร้อมนำเสนอเทคนิคการปรับปรุงงานด้าน Productivity Improvement เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้องค์กรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption ในยุค 4.0” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารจากบริษัท ฮานาไมโครอิเล็กโทรนิค จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสุธาสินี โพธิจันทร์ นักวิชาการเพิ่มผลผลิตอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

งาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity” จัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2552 จากการร่วมมือของ 2 องค์กร คือ บริษัท สันติภาพ ฮั่วเพ้ง (1958) จำกัด และบริษัท บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด จากการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสร้างนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity Facilitator และนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร ต่อมาจึงชักชวนให้องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถาบันการเงิน ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลจัดตั้งเป็น ”เครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดกว่า 100 องค์กร

 

#NorthernProductivityImprovementNetwork #Productivity #FTPI #ThailandProductivityInstitute #ChiangMai #Disruption #Thai-Nichi Institute of Technology #STeP #NorthernSciencePark #Improvement

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ