15 กุมภาพันธ์ 2019

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมสโมสรนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ การบริหารระบบ ERP ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา ศรีกลม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและกล่าวแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณธารา ธีรวงศ์วศิน ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศบรรยายในหัวข้อ “การบริหารระบบ ERP และ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” และคุณสุภาภรณ์ แก้ววงศ์ หัวหน้าแผนกบริการกลาง ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง” พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องพร้อมเพิ่มภูมิ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ