ประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเลี้ยงขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561 โดยคุณปิยะบุตร   ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณนิสากร จึงเจริญธรรม   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณสิริรัตน์   ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ในงานยังมีการประชุม Feedback Day เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมิน ณ  โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ  เมื่อเร็วๆ นี้

 

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ บุคลากรผู้อาสาสมัครทำหน้าที่อันทรงเกียรติ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง ได้อาสาสมัครและอุทิศเวลาเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรจะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ช่วยยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและก้าวไกลสู่ระดับสากล

ในโอกาสนี้   ขอเชิญผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2019   การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 -619 -5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: tqa@ftpi.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศการประชุม Feedback Day : Feedback for Moving Forwards ประจำปี 2561

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561