12 พฤศจิกายน 2018

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning”  จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) หรือ APO โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

 

ในโอกาสนี้ ดร.สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า “ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจและรู้จักกระบวนการของ Scenario Planning โดยจะมีความแตกต่างกันไปในวิธีการ ตามบริบทของแต่ละประเทศ เวิร์คช็อปนี้เป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเพิ่มทักษะในเรื่อง Strategic Foresight และช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ด้านดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าวว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เห็นถึงประโยชน์ของกระบวนการ Strategic Foresight เพื่อช่วยยกระดับผลิตภาพของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต”

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในด้าน  Strategic Foresight ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังมุ่งเน้นให้บุคลากรขององค์กรภาครัฐสามารถพัฒนาความสามารถในการมองอนาคต และยังเป็นการเพิ่มทักษะการฝึกอบรม การวิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้แก่องค์กรของตนเองได้อย่างถูกต้อง

Mr. Jonathan Star วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Scenario Insight ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning”   ได้รับเกียรติจาก Mr. Jonathan Star วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Scenario Insight ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้มีความโดดเด่นในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปด้าน Scenario Planning หนึ่งในเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้มองเหตุการณ์ในอนาคต และยังคร่ำหวอดในแวดวง Strategic Foresight มามากกว่า 25 ปี

 

 

 

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร